Scroll to top

Naše realizácie

Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn - dokončenie stavby

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Termín realizácie: 12/2020 – 09/2022
Popis: Realizácia výtlačného potrubia DN250 z vodného zdroja Holdošov Mlyn do úpravne vody Osuské, rozšírenie kapacity vodného zdroja Holdošov Mlyn vybudovaním / dokončením technologických objektov.

Vzhľadom na zníženú kolísavú výdatnosť kapacity VZ Tri Mlyny, bola súčasne vybudovaná na výtlačnom potrubí DN 250 pred vstupom do obce Hradište pod Vrátnom armatúrna šachta AŠ1, v ktorej bola osadená AT stanica dotujúca pitnú vodu v čase nedostatočného prietoku z VZ Tri Mlyny do VDJ Hradište

Kuchyňa – splašková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Termín realizácie: 07/2018 – 10/2018
Popis: Realizácia splaškovej kanalizácie PVC DN300, vrátane kanalizačných prípojok. Rekonštrukcia cesty, zhotovenie odvodňovacieho žľabu.

Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre

Objednávateľ: TAW spol. s r.o.
Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Termín realizácie: 08/2015 – 06/2016Termín realizácie: 08/2015 – 06/2016
Popis: Realizácia výkopových prác, demontáž starého ŽB potrubia, montáž kanalizačného potrubia HOBAS DN1200 / DN300, napojenie kanalizačných prípojok, spätný zásyp ryhy. Montáž vodovodného potrubia TVL DN100, prepojenie vodovodných prípojok na nové potrubie.

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Termín realizácie: 05/2019 – 11/2019
Popis: Výmena jestvujúcich okenných otvorov za nové okná s trojitým zasklením. Zateplenie strešného plášťa, fasády a základov. Zhotovenie rozvodov VZT, dodávka a montáž fotovoltaických panelov. Solárový ohrev teplej vody a vyregulovanie ústredného kúrenia. Zhotovenie elektroinštalačných prác v – svietidlá a rozvody. Rekonštrukcia vybraných miestností pavilónov I, II, III – zhotovenie obkladov a dlažieb, rozvody vody a kanalizácie, dodávka a montáž zariaďovacích predmetov. Rekonštrukcia átria.

UMYVÁREŇ NÁKLADNÝCH VOZIDIEL FIRMY OLO a.s.

Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Termín realizácie: 04/2018 – 08/2018
Popis: Realizácia prípojok pre objekt umývacieho boxu a technologického kontajneru. Objekt umývacieho boxu pozostáva z monolitickej spodnej stavby a prístrešku tvoreného oceľovou konštrukciou s opláštením po stranách. Technológia umývacieho boxu je umiestnená v technologickom kontajneri a zabezpečuje samoobslužné umývanie nákladných vozidiel.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.